T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Halk Klavuzu  >>   Halk Klavuzu  >>   Taşınmaz mal zilyedliği bilgileri

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

3091 SAYILI KANUN UYGULAMASI

 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala tecavüz veya müdahale sayılır:

 

a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,

 

b) Ekim ve dikimde bulunmak,

 

c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçedeki mahsulü biçmek, toplamak,

 

d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,

 

e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlardan, suyollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek,

 

f) Başkasının arazisi üzerinde su geçirmek üzere ark açmak,

 

g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak,

 

h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.

 

 

Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyetlik:

 

Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda (müşterek hissedarlıktan) söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.

 

Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini sürdürenlerin zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.

 
Ortaklık ve Kira Sözleşmesi:

 
Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir.

 
Damlı Yapı ve Fuzuli İşgal:

 
Konut, dükkân, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.

 

Fuzuli İşgal:

 
Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle; bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.

 

Başvuru:

 
Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.

 

Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.

 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.
 
Kan hısımları ile sihri hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular işleme konulmaz.
 

Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.

 

Başvuru Yeri:

 
Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.

 

Başvuruda Bulunma Süresi :

 
Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz.
 

Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.

 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15.12.1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz.

 

Ücretler

 

Başvuru şikâyetçi lehine sonuçlanırsa; masrafları karşı taraftan (gerekirse icra yoluyla) tahsil edilir.

 

Başvuru şikâyetçi aleyhine sonuçlanırsa; masraflar kendi üzerinde kalır, ikinci defa olay yerine gidilmeyeceği için araba ücreti 1 sefer tahakkuk eder.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

       DOĞANKENT

 

Şikâyetçinin Adı Soyadı:

Şikâyetçinin Adresi:

Davalının Adı Soyadı:

Davalının Adresi:

 

ŞİKÂYETE KONU GAYRİMENKULÜN:

Sokağı/Mahallesi:

Mevkii:

Cinsi:

Miktarı:

Kuzeyi:

Güneyi:

Doğusu:

Batısı:

 

Tecavüz / Müdahale Tarihi:

 

Haber alma Tarihi:

 

Daha Önce Men Kararı Verilmişse Tarih ve Sayısı:

 

Yukarıda kimliği bulunan. ............. . Adresinde bulunan binaya ait olan ve eskiden beri kullana geldiğim ................ yerleşim amacıyla kiralayarak kullanmama engel olmaktadır.

 

3091 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması hususunda gereğini arz ederim.

…/.../2009

Uğur KÖROĞLU
Kaymakam

Haber ve Duyurular
    
 

kaymakamlik@dogankent.gov.tr
Tel: 454 471 5252